Nová registrace

Neaktuální sezóna

Pozor, nacházíte se v detailu jednoho z předchozích ročníků závodu. Tato stránka o závodě není pro tento rok aktuální. Doporučujeme přejít na aktuální ročník závodu! Pokud si chcete pouze prohlédnout informace z předchozího ročníku, ignorujte prosím toto oznámení a pokračujte.

Přejít na letošní ročník

11.-12.
srpen

Gravel Blinduro Vysočina

Nové Město na Moravě | 16° 3' 10.639" E 49° 34' 41.537" N
On-line registrace do 08.08.2018

 

Gravel Blinduro chce svést na jedno místo cyklisty všeho druhu. Bikery, silničáře, cyklokrosaře, turisty, festkaře, chrty, pohodáře... S nohama oholenýma i řádně chlupatýma :)

Na oči. Žádný trénink. Trať složená z měřených úseků a transferů v lážo-plážo tempu. Rychlostní zkoušky po silnici, cestách, i trailech. Nic těžkého pro závodníka, dost náročné, aby hobík nezapomněl.

Prostá pravidla. Berany a přilbu pro všechny!

 

Propozice

 

Gravel Blinduro Vysočina

 

[verze 2018-07-04]

 

I. Obecná ustanovení

1. Oficiální název závodu: Gravel Blinduro Vysočina. Alternativně a plnohodnotně lze používatnázev ve spojení s označením generálního partnera a/nebo rokem konání. Dále jen jako„závod“.

2. Cyklistický závod na kolech typu „gravel bike“ a cyklokrosových kolech. V kategoriích MTBje povoleno použití horského kola. Závodníci kategorií MTB se nezapočítávají do celkovéhopořadí závodu.

3. Závod je vypsán jako samostatný podnik. Výsledky závodu se nezapočítávají do pořadížádného seriálu závodů.

4. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority.

5. Gravel Blinduro je partnerským závodem České Enduro Serie a seriálu Kolo pro život.

 

II. Termín a místo konání

1. Dvoudenní závod v termínu 11.8. 2018 a 12.8. 2018.

2. Místem konání je Nové Město na Moravě a oblast označovaná jako Vysočina.

 

III. Registrace

1. Online přihlášky k závodu se podávají v pořadatelem stanoveném termínu prostřednictvímonline formuláře na webových stránkách www.ceskaenduroserie.cz Pro přihlášení je nutnémít zde zřízený účet. Nový účet lze založit na www.enduroserie.cz/registrovat

2. Online přihlašování začíná dne 4.7. 2018 ve 12:00 a končí 3.8. 2018 ve 12:00.

3. Přihlášení v místě závodu je možné 11.8. 2018 od 8:00 do 17:00.

4. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelněupevněným na kole.

 

IV. Poplatky a platby

1. Startovné při online registraci činí 500 Kč nebo 20 EUR.

2. Startovné při registraci na místě činí 700 Kč nebo 30 EUR.

3. Startovné při registraci online se hradí bankovním převodem nebo prostřednictvímplatební karty na základě platebních pokynů zaslaných pořadatelem na emailovou adresuobjednatele.

4. Startovné při registraci na místě se hradí v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

 

V. Kategorie

1. Závod se vypisuje pro kategorie:

1.1. Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)

1.2. Muži Elite 17-20 (muži ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1998-2001)

1.3. Muži Elite 21-29 (muži ve věku od 21 do 29 let včetně; ročníky 1989-1997)

1.4. Muži Elite 30-39 (muži ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1979-1988)

1.5. Muži Elite 40+ (muži ve věku od 40 let včetně; ročníky 1978 a starší)

1.6. Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)

1.7. Ženy Elite 17-20 (ženy ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1998-2001)

1.8. Ženy Elite 21+ (ženy ve věku od 21 let včetně; ročníky 1997 a starší)

1.9. MTB Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)

1.10. MTB Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)

2. Rozhodující je věk dosažený v roce konání závodu.

3. Závodníci narození do roku 2001 včetně se bez dalších podmínek mohou rozhodnout mezispolečnou „hobby“ kategorií Expert 15+ a příslušnou věkovou kategorií Elite.

4. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtupřihlášených závodníků budou tito zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.

5. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit při prezentaci v den závodu písemný souhlasrodičů nebo zmocněného zástupce obsahující jeho jméno, adresu bydliště, číslo osobníhodokladu a podpis.

 

VI. Program

1. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedenýchzměnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu a/neboprostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů.

2. Časový plán:

Sobota 11.8. 2018:

08:00 – 17:00 Prezentace18:30 – 18:45 Schůzka se závodníky19:00 Start 1. dne závodu

Neděle 12.8. 2018:

08:30 – 08:45 Schůzka se závodníky09:00 Start 2. dne závodu15:00 cca Předávací ceremoniál

 

VII. Odměny a předávací ceremoniál

1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.

2. Předání věcných cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.

3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na věcné ceny nárok, svýjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.

 

VIII. Startovní čísla a startovní listiny

1. Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení na základě rozdělenízávodníků do jednotlivých kategorií a do startovních skupin.

2. Závodník obdrží při prezentaci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem propřipevnění na řídítka.

3. Závodník se může zapsat do libovolné startovní skupiny prostřednictvím online systému dleinstrukcí pořadatele v termínu od 6.8. do 8.8. Závodníci kategorií MTB startují společně vsamostatných skupinách na konci startovního pole.

 

IX. Průběh závodu a trať

1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati (tzv. „na oči“).

2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.

3. Závod se skládá z měřených rychlostních zkoušek (dále jen RZ) rozdělených do dvou dnů aneměřených transferů.

4. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci semohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.

5. RZ jsou vedeny převážně po lesních cestách, polních cestách a přírodních stezkáchs různorodým povrchem. Trať není extrémně technicky náročná. Transfery mohou býtvedeny po veřejných komunikacích.

6. RZ a transfery na programu v neděli 12.8. jsou rozmístěny na okruhu o délce cca 50 km,který závodníci absolvují jedenkrát.

7. Pořadatel může stanovit časový limit pro absolvování celé trati. Pokud je limit stanoven,seznámí s ním pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu. Odpočet začíná běžetstartem daného závodníka do první RZ a končí jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokudzávodník překročí stanovený limit, čas nad tento limit bude přičten k součtu časů zjednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit v případě, že více než 20%závodníků překročilo původně stanovený limit.

8. Závod začíná pokynem pořadatele ke startu z určeného startovního prostoru.

9. Do prvního transferu startují závodníci z pořadatelem určeného místa ve skupinách dlestartovní listiny. Každých 10 minut startuje skupina 10 závodníků seřazených podlestartovních čísel.

10. Do jednotlivých RZ závodníci startují v intervalech 30-60 sekund na pokyn startéra, v pořadídle vlastního uvážení.

11. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.

12. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit. Pro určenípořadí budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci,s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.

13. Trať je vyznačena vytyčovací páskou, brankami a směrovými značkami. Taková místa trati,kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí býtoznačeny brankami po obou stranách trati, v zatáčkách alespoň na vnitřní straně. Závodníkmusí předním i zadním kolem objet z vnější strany všechny branky určující vnitřní stranuzatáčky. Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené brankami po obou stranách trati,musí závodník projet oběma koly mezi brankami. Pokud závodník vybočí z trati, musí se natrať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře.

14. Závodník je povinen držet se přirozené linie cesty nebo trailu. Závodník je odpovědný za to,že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na tratidopustil.

15. Závodníci všech kategorií absolvují stejnou trať.

16. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje firma SportSoft s využitím kontaktní čipovétechnologie SportIdent nebo obdobné.

 

X. Povinná výbava

1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádětžádné výměny jednotlivých součástí, s výjimkou duší a plášťů. Opravy poškozených součástíkola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobuzávodu veze sám. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimooficiální neutrální servisní zónu.

2. Povinná výbava:

2.1. Přilba certifikovaná pro cyklistiku

2.2. Jízdní kolo vybavené řídítky typu „berany“, s výjimkou kategorií MTB.

3. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celoudobu závodu.

 

XI. Porušení pravidel a penalizace

1. Závodník porušuje pravidla:

1.1. v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.

1.2. případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, a využití cizí pomoci a to imechanické, s výjimkou neutrálního depa.

1.3. v případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálnímpředstavitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně,ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.

1.4. při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního číslaa/nebo čipu. Nedodržení povinné výbavy má za následek diskvalifikaci ze závodu.

1.5. v případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA). Bude-li muposkytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení,výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku

2. Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat odpadky je povoleno pouze vmístech občerstvovacích stanic.

3. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnostneprodleně nahlásit pořadateli.

4. Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat logasponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení setrestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelnépo dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodníkpovinen neprodleně informovat pořadatele.

5. Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel:

5.1. slovní napomenutí

5.2. časová penalizace

5.3. diskvalifikace

6. O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informujezávodníka ředitel závodu nebo pořadatel.

7. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať.Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

 

XII. Protesty

1. Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a tov den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Napozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

XIII. Ostatní ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.

2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálníchkomunikačních kanálů pořadatele, se považují za oficiální.

3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníkůvelké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornémuvyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmíúčastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, z důvodu které byjeho účast v závodu představovala zdravotní riziko.

4. Zdravotnickou pomoc zajišťuje Záchranný systém Kolo pro život 211.

5. Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidlasilničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodníkům se doporučuje zřízení úrazovéhopojištění.

6. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.

7. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatnou základnítechnickou servisní podporu tzv. „neutrální depo“.

8. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.

9. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky. Pro kontakty a informace o ubytovacíchkapacitách navštivte oficiální komunikační kanály pořadatele.

10. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.

 

XIV. Pořadatel

1. Pořadatel: Kolo pro život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha, IČ: 03401707

2. Kontaktní osoba: Zdeněk Pól, Telefon: 725 928 450, Email: polzdenek@gmail.com

3. Ředitel závodu: Michal Prokop

4. Oficiální komunikační kanály:

4.1. https://www.facebook.com/gravel.blinduro

4.2. https://www.facebook.com/events/132975084010401

4.3. https://www.ceskaenduroserie.cz

4.4. https://www.kolopro.cz

 

 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  Nutrend  logo Giant 20 RGB  Trek logo origin primary black  STRABAG teams work    
 • DODAVATELÉ
         bikeporn logo katmar vtkulate  new Oneal  lawi2   rouvyDatový zdroj 1
 • SERVISNÍ DEPO
   Kolofix logo  
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  ceska televize iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB  špindl EWS Qualifier